Dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dr. Tonči Matulić održao je drugog dana 53. teološko-pastoralnog tjedna, 23. siječnja, predavanje"Zdravstveni odgoj u svjetlu demokracije".


Uvodno je istaknuo kako je promišljanje motivirano stavom da je zdravstveni odgoj djece i mladih danas nasušna potreba i tu činjenicu možemo prema stavu Crkve tražiti izrijekom unazad do pape Pija XI. Ali, rekavši da je zdravstveni odgoj djece i mladih potreban ne znači da možemo podržati izradu i uvođenje zdravstvenog odgoja u škole na jednostrane načine, pod svaku cijenu, i bez mogućnosti dijaloga, suradnje i kritičke prosudbe ponuđenih sadržaja, upozorio je dr. Matulić te istaknuo kako se naša promišljanja fokusiraju na aktualni aspekt obrazovne politike koji je na jedan odviše konspirativan način izradio i nedemokratskom silom u škole uveo novi Kurikulum zdravstvenog odgoja (KZO).

-"Zdravstveni odgoj u svjetlu demokracije", predavanje prof. dr. Tončija Matulića (1. dio)

-"Zdravstveni odgoj u svjetlu demokracije", predavanje prof. dr. Tončija Matulića (2. dio)

Upozoravajući na krhkost demokracije, Matulić je rekao da to od svih građana zahtijeva ogromnu odgovornost da ju sačuvamo od samoprijetećih zastranjivanja; odgovornost da ju unaprjeđujemo kao oblik vladavine za koji nam Crkva kaže da je ipak najbolji oblik u odgovaranju na zahtjeve dostojanstva ljudske osobe. Najbolji oblik u odnosu na sve druge moguće oblike. Poput biljke koja se bez vode suši i vene, tako i demokracija bez odgovornosti suši i vene. Odnosno, pretvara se ili u samovolju, što je anarhija, ili u diktaturu, što je nasilje, upozorio je dekan zagrebačkog KBF-a te istaknuo da odgovornost za demokraciju uvijek podrazumijeva suodgovornost, jer demokracija nije prepuštena samo uskoj osobnoj odgovornosti pojedinca; ona je temelj u zajedničkoj odgovornosti svih građana koji su zajedno prihvatili demokratski oblik vladavine.

Mogućnost sudjelovanja u donošenju političkih odluka, mogućnost da se bira i biva izabran te kontrola političke vlasti jesu bitne značajke demokracije, koja nije ničije privatno vlasništvo. Demokracija pripada svim građanima koji po nalogu državnog ustava ne samo prihvaćaju nego za nju i u njoj preuzimaju svoju odgovornost, osobno i zajedničko. To je odgovornost za društvenu dimenziju naše egzistencije.

Stoga, istaknuo je Matulić, valja odbaciti one političke ocjene koje dolaze iz stranački obojenih politika da u Hrvatskoj postoje građani koji su rođeni demokrati, koji uzorno žive i prakticiraju demokraciju s jedne strane i s druge građani koji su primitivni antidemokrati koji su nesposobni za demokraciju i za život u demokraciji. Podsjetio je da je demokracija izraz volje svih građana, stoga ona zahtijeva odgovornost svih građana. K tomu, demokracija ne poznaje vjernike ni nevjernike, ni lijeve, ni desne, ni napredne, ni nazadne, nego poznaje samo temeljne odredbe Ustava koje na svoj način, ipak određuje bit demokracije.

U činu izrade i uvođenja novoga KZO-a u javno odgojno-obrazovni sustav RH prepoznajemo najprije praksu koja nije odoljela napastima zastranjivanja od norme koja je prekoračila propisane granice, i povrijedila neke autentične humane vrijednosti, a koje proglašava, štiti i promiče Ustav, upozorio je dekan Matulić te istaknuo kako se dogodilo to da je čin izrade i uvođenja novoga KZO pokazao slabu stranu vladajuće političke nomenklature, a ona se tiče odnosa prema državi.

Taj odnos prema državi iščitavamo poglavito iz glavnih komentara nekih stranačkih i političkih aktera, medijske rasprave o kurikulumu u odnosu prema Crkvi, rekao je, te podsjetio kako se moglo čuti da Crkva i udruge nemaju što raditi u školi, a da na nastavi vjeronauka može poučavati što god hoće, dok u svemu ostalome odgovornost za odgoj i obrazovanje djece ima samo država.
Odmah valja reći da Crkva nikad nije i nikad neće poučavati djecu na vjeronauku u školi što god hoće nego samo istinu o Bogu, čovjeku, životu i svijetu, uključujući i zdravlje i seksualnost, odlučno je rekao dr. Matulić. Nadalje je istaknuo kako navedeni komentari unose pomutnju i strah osobito među vjernike, jer se lako stiče dojam da vjernici nisu punopravni i ravnopravni državljani a ne smije se zaboraviti da država nije ničije privatno vlasništvo. Protumačivši državu prema socijalnom nauku Crkve, dr. Matulić upozorio je da su svi građani u odnosu na državu na istoj strani, pa tako i vjernici i svećenici, jer nam je država zajednička i svi smo punopravni državljani te države i svi je kao članovi ovog naroda tvorimo.

Dekan KBF-a ponovio je da Crkva nema ništa protiv da država uzme udjela u odgoju djece i mladih zvanom zdravstveni odgoj i u tom odgoju dijelom poučava i spolni odgoj. Ali imamo protiv ostavljenoga dojma da država ne pripada cijelom narodu tj. svim građanima kao slobodnim i ravnopravnim državljanima, pa i našim biskupima i nama svećenicima kao i onim starim i jednostavnim djedovima i bakama u čitavoj Lijepoj Našoj koji malo razumiju od sve ove teme, rekao je dr. Matulić, istaknuvši da su apsolutno neprihvatljive i treba odbaciti sve jednostrane i tendenciozne interpretacije koje su bile motivirane otkrivenim pokazivanjem volje za stvaranjem ozračja sukoba između države i Crkve, volje za difamacijom Crkve kao zajednice neprosvijećenih, volje za ušutkivanjem onih glasova koji u novome KZO-u prepoznaju mnoge slabosti, nedostatke, opasnosti za djecu i mlade koji su budućnost ovog naroda. Katolik je tako osuđen na stalno dokazivanje svoje normalnosti i razumnosti u hrvatskom društvu, pa se na toj pozadini gradi dojam da je katolički stav nužno nazadan, retrogradan i neprosvijećen, upozorio je dr. Matulić.

Pojasnio je kako se zajedničko dobro tiče svih, stoga se tiče i Crkve jer su Crkva i država iako s različitog naslova u službi osobnog i društvenog poziva istih ljudi, pa će tu službu obavljati na dobro sviju to učinkovitije što budu bolje njegovale zdravu međusobnu suradnju. Podsjetio je i kako je državna vlast koja u javne škole želi uvesti sadržaj spolnog odgoja moralno obvezna uspostaviti dijalog s roditeljima i zajedno s njima dogovarati. Državna vlast koja se usuđuje bez dopuštenja i odobrenja roditelja zabadati nos u najintimnije dijelove osobnosti djece i mladih boluje od manjka demokratske svijesti, od manjka otvorenosti za dijalog, za suradnju, ali istom boluje od viška samovolje i arogancije, upozorio je dekan.

U nastavku izlaganja osvrnuo se i na cjelokupni sadržaj Zdravstvenog odgoja. Upozorio je da se uz govor o osobnoj higijeni učenika država treba pobrinuti da se u školama osiguraju uvjeti za redovitu i normalnu higijenu učenika – topla voda, ubrusi za ruke, toaletni papir; da se osigura zdrava prehrana u školskim kuhinjama; osposobe sportske dvorane kako bi se sva djeca mogla baviti tjelovježbom, te spriječi unos u škole i dostupnost djeci alkohola i opijata. Državna politika koja denuncira djecu i mlade djeluje uvredljivo ne samo na djecu i mlade nego i na roditelje, jer odašilje poruku kao da hrvatski roditelji žive u divljini, a da su im djeca prepuštena pravilima džungle, upozorio je dr. Matulić.

 

M.M.