Arhiva članaka HRsvijet.netNaravno nemam ovlasti da prikupim relevantne dokumente za tvrdnju da administracija SAD-a ima aktivnu ulogu u pljačkanju Hrvatske, ali mogu ukazivati na činjenice koje ukazuju na to isto.

Na to ukazuje činjenica da je Ambasada SAD-a (tada pod komandom Williama Mondgomerya), putem HINA-e, obmanula Hrvatsku javnost da je Amerika tek 1998. donijela Zakon protiv korumpiranja državnih dužnosnika drugih zemalja.

Svojim tekstom, pod naslovom „Zakon o podmićivanju od 1977. u Americi“ objavljenom u Vjesniku, 1.12.1998., str.13, raskrinkao sam tu laž i dokazao da je bila zakonska obaveza postupiti i u slučaju ne skrivenog korumpiranja nadležnih državnih dužnosnika Hrvatske s ciljem ne provođenja procedure za patent „Poboljšanje držača britvice“ br. P921162A od 2.11.1992. neophodne da bude taj patent u cijelom svijetu zaštićen.

To je tek djelić argumenata koji dokazuju da je Vlada SAD-a, doduše nečasno, priznala da američka kompanija GILLETTE piratski proizvodi i distribuira (prodaje) hrvatski, tj. moj patent.Takvo ponašanje predstavnika Vlade SAD-a može se shvatiti, jedino ako se respektira činjenica da su u pitanju milijarde dolara koji se otuđuju od Hrvatske.

 

Nedugo nakon toga završio sam u pritvoru u Remetincu (Zagreb), bez ikakve sudske procedure, a taj tekst je cenzuriran i nema ga u internetskoj arhivi.

Na to ukazuje i činjenica da je na inzistiranje Ambasade SAD-a Hrvatska donijela 1999. Zakon o patentima (sada ukinut) prema kojem za Hrvatsku ne vrijede patentna prava (NN 78/99, Zakon o patentima čl. 59) ( http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_07_78_1393.html).

Na to ukazuje i činjenica da sam svim značajnijim hrvatskim dnevnim listovima 5.6.2000. faksom poslao tekst  „GILLETTE i SAD“  radi objavljivanja, a da mi je 7.6.2000. (dva dana nakon toga) presječen dovod struje iako nije bilo nikakvog nepodmirenog duga. Taj tekst nije objavio niti jedan medij kojem je upućen, a struja mi je i sad prekinuta iako su sva neopravdana potraživanja podmirena i iako se u vezi toga od 2000 g. „vodi“ sudski spor.

Zbog toga, nekome se u Americi ilegalno slijeva ogroman prihod (do sada preko 100 milijardi US dolara), na štetu mene i Hrvatske.

I pored opisane represije i prema meni i prema Hrvatskoj sasvim dovoljno je argumenata dostupno javnosti koji upućuju na činjenicu da je Administracija SAD-a aktivna u pljački mene i Hrvatske.

Ti argumenti se mogu naći na internetu ako se u Google-tražilici upiše broj od mog patenta „Poboljšanje držača britvice“ od 2.11.1992. broj: P921162A .

U Zagrebu 11.03.2010.

dipl.ing. Ivan Kabalin